Prawo administracyjne i nieruchomości


Prawo administracyjne

Kancelaria wesprze Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i pomoże w uzyskaniu potrzebnej decyzji administracyjnej np.: o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz zapewni:

 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracji;
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu przed organami administracji;
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi;
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji.

Nieruchomości

 Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów związaną z nabywaniem, zbywaniem oraz prawem własności lub innym tytułem prawa do nieruchomości poprzez:

 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • pomoc w wykreśleniu hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych;
 • dochodzenie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • wsparcie w gospodarce nieruchomościami;
 • opracowywanie umów dzierżawy i najmu;
 • udzielanie doradztwa przy ustanawianiu obciążeń na nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych;
 • wsparcie przy zabudowie nieruchomości;
 • opracowywanie umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym umów deweloperskich;
 • obsługę prawną związaną z budową budynków o różnym przeznaczeniu (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i mieszkalnych);
 • doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, uzyskania decyzji środowiskowych.