Sprawy cywilne


Oferta skierowana jest do Klientów poszukujących wsparcia w uregulowaniu stosunków cywilnoprawnych, sporządzeniu umowy, czy też dochodzących odszkodowania lub należnej wierzytelności.

Kancelaria udzieli kompleksowej pomocy w zakresie:

  • sporządzenia projektów lub opiniowania umów cywilnoprawnych;
  • dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe oraz niemajątkowe, w tym dochodzenia odszkodowań od ubezpieczyciela;
  • polubownej i sądowej windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów;
  • prowadzenia postępowań sądowych w sprawach z tytułu roszczeń konsumenckich;
  • wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego oraz złożenia skargi na czynności komornika;
  • zniesienia współwłasności, podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz działu spadku;
  • dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę oraz ochrony dóbr osobistych;
  • spraw o zapłatę - dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania (umowy o świadczenie usług, umowy o wykonanie dzieła, umowy zlecenia lub o roboty budowlane itp.);
  • spraw z zakresu prawa rzeczowego: ochrona własności i posiadania oraz związane z tym roszczenia, ustanowienie i zniesienie służebności (służebność przesyłu, służebności gruntowe i osobiste, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), sprawy o inne prawa rzeczowe (np. zastaw);
  • uczestnictwa w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym.