Sprawy pracownicze


Wsparcie  pracodawcy

 • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych;
 • opracowanie dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę;
 • pomoc w ustalaniu czasu pracy (rozkłady i systemy czasu pracy), w tym zadaniowego czasu pracy oraz rozliczanie nadgodzin;
 • reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS oraz sporządzenie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
 • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania w kontekście równego traktowania;
 • wsparcie przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych;
 • szkolenia z zakresu prawa pracy;
 • uczestnictwo w polubownym rozwiązywaniu sporów powstałych ze stosunku pracy;
 • dochodzenie roszczeń pracodawcy z tytułu umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o odpowiedzialności pracownika za powierzone mu mienie;
 • wsparcie w zakresie dozwolonych potrąceń z wynagrodzenia za pracę;
 • ochrona danych osobowych w stosunku pracy.

Pomoc pracownikom

 • uczestnictwo w polubownym rozwiązywaniu sporów powstałych ze stosunku pracy;
 • dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy: o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy w razie rozwiązania stosunku pracy;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę, w tym nadgodzin, premii, nagród;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu, równego traktowania w pracy;
 • ustalenia istnienia stosunku pracy oraz zobowiązania do dopuszczenia do pracy;
 • obsługa prawna sporów sądowych w sprawach ze stosunku prawa pracy.