Sprawny karne i karnoskarbowe


Pomoc prawna w sprawach karnych i karnoskarbowych obejmuje wszystkie etapy postępowania począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) poprzez postępowanie sądowe, do postępowania wykonawczego:

  • porady prawne z zakresu prawa karnego i karnoskarbowego oraz postępowania wykonawczego;
  • sporządzanie pism procesowych: prywatne akty oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zażalenia, apelacje, kasacje;
  • udział w czynnościach procesowych w postępowaniu przygotowawczym: śledztwie i dochodzeniu oraz przed sądem;
  • obrona oskarżonego (podejrzanego);
  • reprezentowanie interesów innych stron postępowania tj. pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego;
  • obrona na etapie postępowania wykonawczego: w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;
  • pomoc prawna dla osób zatrzymanych;
  • pomoc prawna w sprawach o wykroczenia.